Website voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website www.zonenzeevakantie.nl en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Disclaimer

De Zon en Zee website is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Zon en Zee website geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de van de Zon en Zee website afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op de Zon en Zee website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Zon en Zee website tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van Zon en Zee zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Zon en Zee geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de Zon en Zee website slechts bevoegd de Zon en Zee website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zon en Zee, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Zon en Zee website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Zon en Zee website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Zon en Zee. Dit houdt in dat er niets aan de van de Zon en Zee website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van Zon en Zee niet is toegestaan.

Privacystatement

Zon en Zee respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van de Zon en Zee website zo veilig mogelijk gebeurd. Zon en Zee verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Zon en Zee wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Wijzigingen Website Voorwaarden

Zon en Zee behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u de Zon en Zee website bezoekt regelmatig deze Website Voorwaarden.

Bedrijfsinformatie en contact

Zie de contactpagina op deze website.

In geval technische problemen kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars van deze website:
Productie: ICT2MKB [www.ict2mkb.nl]
Grafisch ontwerp: Medication Webdesign [www.medication-webdesign.nl]
Powered by SCMS - Smart Content Management System [www.scms.nl]

Goedkoop parkeren bij vliegveld Düsseldorf International